تبلیغات
وبلاگ تخصصی معماری - دکتر رضاسیروس صبری
 
وبلاگ تخصصی معماری
تادااو آندو : معماری باید كاملاً با اطراف هماهنگی داشته باشد
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : یاسر ازادی
نویسندگان
نظرسنجی
میزان رضایت شما کاربران گرامی از این وبلاگ چگونه بوده است؟
سه شنبه 28 خرداد 1392 :: نویسنده : یاسر ازادی

کافه لینتز

نوشتۀ:

کریستوفر الکساندر


ترجمۀ:

 دکتر رضاسیروس صبری (استاد تمام دانشگاه ویرجینیاتک و سیستم ایالتی کالیفرنیا)

علی اکبری (پژوهشگر دکتری معماری و مدرس دانشگاه بو علی سینای همدان)

ویرایش ادبی: عبداله اکبری

ناشر: پرهام‌نقش با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

طراحی جلد و صفحه آرایی: علی اکبری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول فروردین ۱۳۹۲

قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال


 


پیشگفتار مترجمان:

کتاب کافه لینتز را سالیان گذشته همواره از آن کتابهای کریستوفر الکساندر میدیدم که کمتر مورد توجه قرار می‌‌گرفت. کتابی که پس از سه کتاب مهم سالهای دهۀ هفتاد میلادیِ وی که کتاب نشانهای یک زبان الگو از جملۀ آنها بود، در سال ۱۹۸۱ به چاپ رسید. کافه لینتز از دیگر کتابهای الکساندر متفاوت است زیرا این کتاب در مورد ساختنِ یک ساختمان است.

کریستوفر الکساندر در کتاب یک زبان الگو اعلان میدارد که با روش پیشنهادی در آن کتاب، میتوان با کمک همسایگان شرایط محله و شهر خود را بهبهود بخشید؛ میتوان با کمک این روش و با همفکری فامیلْ خانهای را برای خود طراحی کرد. همچنین میتوان با همکاری دیگران یک دفتر کار، کارگاه و یا ساختمانی با کاربری عمومی مانند یک مدرسه طراحی نمود. ضمناً میتوان این روش را در فرایند ساخت نیز مورد استفاده قرار داد.

واژگان این «زبان» پدیدههایی به نام الگو هستند. هر الگو مسئلهای که چندین بار اتفاق افتاده است را تشریح میکند و سپس راهحل ریشهای مسئله را قابلیت استفادۀ بیشمار از آن الگو بدون آنکه  حتی یکبار نیز تکراری باشد، معرفی 

مینماید. الگوها تصاویری چون کهنالگوها هستند. هر الگو توضیحاتی را برای معرفی به همراه دارد. اما هیچ الگویی پدیدهای مجزا نیست. هر الگو در پشتیبانی و رابطه با سایر الگوها موضوعیت پیدا میکند. به این ترتیب الگوهای بزرگتری از ترکیب الگوهای خردتر پدید میآیند. در آن کتاب مطرح شده است که هیچ پدیدهای به صورت مجزا بهوجود نمیآید بلکه الگوها در جهت تقویت و اصلاح محیط اطرافشان شکل میگیرند. محیطی که با این اجزا بهوجود آمده است با قابلیتهای درک بیشتر، به صورت یکپارچه و در یک شبکۀ طبیعی قرار دارد. 

چنین الگوهایی بسیار زنده و پویا هستند. از این الگوها زبانهای فراوان و گوناگونی را در شرایط مختلف میتوان بهوجود آورد. هر جامعه و شرایط خاص دارای زبان مخصوص به خود میباشد. بنابراین افراد برای طراحی باید به ایجاد زبان خود اقدام نمایند. الگوها با آداب دستور زبان در یک نظام بههمپیوسته با یکدیگر رابطه برقرار میکنند و زبان منحصر به فردی را به وجود میآورند.

زبان الگو ساختاری شبکهای دارد. هنگامی که از این شبکه به صورت یک زبان استفاده میکنیم، همواره از مسیرهای سلسلهمراتبی حرکت مینماییم. این سلسلهمراتب از الگوهای بزرگتر به سمت الگوهای کوچکتر جریان دارند و از الگوهایی که ساختار را میسازند به سوی الگوهایی که به ساختارها زیبایی

میبخشند، تعریف میشوند.

اگر سناریوهایی را که گروهها و دستههای مختلفِ الگوها را به یکدیگر متصل مینمایند، مرور کنیم، بر کل زبان اشراف مییابیم. با دستیابی به این اشرافِ کلی، میتوان الگوهای مربوط به زبان خود را کشف نمود.

روش زبان الگو توسط کریستوفر الکساندر و همکارانش در مسیر انتشار سه کتاب راه بیزمانِ ساختن، یک زبان الگو و تجربۀ ارگان در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد. باید متذکر شد که در فرایند شکلگیری نظریههای الکساندر انتشار کتاب یک زبان الگو نقطۀ عطفی به شمار میرود. این نگرش سه دهه پس از آن در مجموعه چهار جلدی کتابهای سرشت نظم نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. البته دستاوردهای کیفی و عمق شناخت در این کتابهای اخیر، اطلاعات دقیقی را در مورد «پدیدۀ حیات» در معماری و تعریف «نظم» از دنیای پیرامونمان به دست میدهد که به عقیدۀ نویسنده این نظم محصول فرایندی زاینده و قابل شناخت است که از اولین مراحل طراحی تا آخرین مراحل اجرا جریان دارد.

از سالهای دهۀ هفتاد میلادی تا کنون همواره این انتظار در خواننده به وجود آمده است که دریابد چگونه میتوان با شناخت الگوها و پیشنهاد الگوهای مکمل و الگوهای فرم در مسیر تعریف فضای مناسب برای تکوین الگوها، به طراحی پدیدهها در محیط و شهر پرداخت؟ این انتظار در تنها اثر و تجربهای که توسط الکساندر با استفاده از این روش انجام یافته است، در دهه ۱۹۸۰ میلادی و کتاب کافه لینتر برآورده شد.

الکساندر در این نوشتار اعلان میدارد که ساختمان کافه لینتز را به روشی طراحی نموده است که در کتابهای راه بیزمانِ ساختن و یک زبان الگو توصیف نموده بود. بنابراین طرح و ساخت این ساختمان از درون با ملاحظات دقیق عملکردی و احساسات انسانی به وجود آمده است.

آنچه این کتاب را متفاوت از سایر نوشتههای الکساندر میکند همین وجه «انجام و اجرای» چیزی است که در کتابهای قبل و بعد از این اثر هدف اصلی نگارنده بوده است. گرچه در برنامۀ ساخت کافه لینتز هیچ برنامه و یا کارفرمایی حضور نداشته است، اما الکساندر بسیار عمیقتر از آنچه در قبل از آن تشریح نموده بود، سرشت ساختنِساختمان را مورد توجه قرار میدهد. وی توضیح میدهد که تلاش شده تا هر کس بتواند بازتابی از خودش را در این اثر ببیند و احساسِ حاصل از آن موجب آرامش، شادی و رضایت خاطرش شود.

سالها پژوهش در نظرات الکساندر در داخل و خارج کشور موجب انتخاب این کتاب کلیدی برای ترجمه و چاپ شد. کتاب اصلی به دو زبان انگلیسی و آلمانی است. به نظر رسید برای درک کامل خواننده از نظرات نویسنده، این کتاب نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی که هموطنان علاقهمند و پژوهشگران محترم بیشتر با آنها آشنا هستند، ارائه شده و تقدیم صاحبنظران گردد. باشد که رضایت خاطر علاقهمندان جلب شود.

لازم میدانم در اینجا از دوست عزیزم آقای مهندس علی اکبری که در همکاری با ایشان ترجمه کتابهای سرشت نظم را در دست داریم و ترجمه و چاپ این کتاب نیز با دقت و صرف وقت بیدریغ ایشان در یک فرایند دوجانبه پژوهشی به سرانجام رسیده است، تشکر نمایم. همچنین از مدیریت محترم انتشارات پرهامنقش که در ارایه این آثار ارزشمند گامهای مطمئنی برداشتهاند، قدردانی میشود. امیدوارم چاپ و انتشار آثاری از این دست در ارتقای دانش طراحی کشورمان مثمر ثمر افتد.

شایان  ذکر است که برای درک کاملتر این رویکردْ تصاویر الگوها از کتاب یکزبان الگو نیز توسط مترجمان به متن ترجمه افزوده شده است.

امید است این حرکت گامهای مثبتی در جهت ارائۀ نمونه در ایجاد نظریهای برای طراحی در جامعۀ طراحان کشورمان باشد. نظرات طراحان در مسیر تصمیمسازی همواره پیشنهاد آن نحوۀ زندگی برای مردم میباشد که شایسته است منطبق بر ارزشها و مفاهیم زندگی امروز جامعهمان باشد.

 

دکتر رضاسیروس صبری

استاد تمام دانشگاههای ایالتی کالیفرنیا، ویرجینیاتک و شهید بهشتی

تابستان ۱۳۹۱

   


سرشت نظم

جلد نخست: پدیده حیات

چاپ دوم

نوشتۀ:

کریستوفر الکساندر


ترجمۀ:

 دکتر رضاسیروس صبری (استاد تمام دانشگاه ویرجینیاتک و سیستم ایالتی کالیفرنیا)

علی اکبری (پژوهشگر دکتری معماری و مدرس دانشگاه بو علی سینای همدان)

ویرایش ادبی: عبداله اکبری

ناشر: پرهام‌نقش با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

طراحی جلد: مریم حق‌پرست

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: دوم فروردین ۱۳۹۲

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

 


پاسخ به برخی انتقادات به ترجمۀ گزیده جلد نخست سرشت نظم:

همان‌طور که می‌دانید ترجمۀ جلد از مجموعۀ سرشت نظم به صورت گزیده در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است که موجب برخی انتقادها گردیده و عنوان می‌شود که کتاب مثله شده، ناقص مانده یا و ....

مجموعۀ سرشت نظم به گفته نویسنده مهم‌ترین اثر اوست که نتیجۀ بیش از سی سال پژوهش، دقت عمیق در دنیای پیرامون، طبیعت و نظام‌های سنتی است. تدوین نظریه‌ای نو در معماری و شهرسازی است که جهان‌بینی‌ای جدیدی در عرصه طراحی مطرح می‌کند. نویسنده نظریاتش را در چهار جلد عرضه کرده است. جلد نخست در ۴۷۶ صفحه، جلد دوم در ۶۳۶ صفحه، جلد سوم در ۶۹۷ صفحه و ۳۷۳ صفحه به چاپ رسیده است که نشان از مجموعه‌ای عظیم و مهم دارد.

در ترجمه مجموعه سرشت نظم هدف آن بود که این مجموعه به نحوی در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد که تهیه آن آسان و بسط مطالب از حوصله خواننده خارج نگردد. هم‌چنین دانشجویان مقطع کارشناسی معماری (و نه فقط تحصیلات تکمیلی) در سال‌های نخست ورود به این رشته نیز بتوانند از آن بهره‌مند گردند و کتاب، خوانده شود نه اینکه خریداری و در قفسه‌ها نگهداری گردد. از این رو و با توجه به مشکلات فراوان نشر کتاب در ایران، تصمیم بر آن شد تا از مثال‌های کتاب کاسته و بخشی از صفحات بدون لطمه زدن به کلیت کتاب حذف گردد. کریستوفر الکساندر در نگارش این مجموعه هر جلد را به طور مستقل تدوین کرده و مطالب را آنجا که نیاز بوده از هر جلد در جلد دیگر تکرار کرده است. خوانندگان در ترجمه فارسی جلد نخست که در حدود ۳۳۰ صفحه از ۴۷۶ صفحه اصلی کتاب را دربرمی‌گیرد، نیز به خوبی متوجه می‌شوند که نویسنده بارها به زبان‌های مختلف مطالب را بازگویی و تکرار کرده است و در ترجمه حق مطلب ادا شده است. شایان ذکر است مطالبی که از کتاب نخست حذف گردیده، در مجموعه سرشت نظم که در ترجمه در پنج مجلد تدوین شده است، تکمیل می‌گردد و خوانندگان مطلبی را از دست نمی‌دهند.

شایان ذکر است، ایرادات نگارشی و تایپی و نیز ضعف در ارایۀ ترجمۀ روان فارسی در کتاب مشهود است که به این وسیله از خوانندگان محترم مراتب عذرخواهی اعلان می‌گردد. کتاب به کلی مورد ویرایش و بازنویسی قرار گرفته و در چاپ سوم با ویراست جدید تقدیم می‌گردد.

   


سرشت نظم

 

جلد دوم: فرایند آفرینش حیات

 

 

بخش نخست: تحولات نگهدارنده ساختار

 

نوشتۀ:

کریستوفر الکساندر


ترجمۀ:

دکتر رضاسیروس صبری (استاد تمام دانشگاه ویرجینیاتک و سیستم ایالتی کالیفرنیا)

علی اکبری (پژوهشگر دکتری معماری و مدرس دانشگاه بو علی سینای همدان)

ویرایش ادبی: عبداله اکبری

ناشر: پرهام‌نقش با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

طراحی جلد: مریم حق‌پرست

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول اسفند ۱۳۹۱

قیمت: ۱۵۵۰۰۰ ریال

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:29 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:17 ب.ظ
Someone necessarily help to make seriously posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page and up
to now? I surprised with the analysis you made to create this particular put up amazing.
Fantastic task!
شنبه 14 مرداد 1396 11:54 ب.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a information!
existing here at this blog, thanks admin of this
website.
جمعه 16 تیر 1396 11:12 ب.ظ
Hello! I've been following your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead
and give you a shout out from Kingwood Texas! Just
wanted to say keep up the excellent work!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:46 ب.ظ
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:39 ب.ظ
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb
choice of colors!
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 06:03 ب.ظ
جای تو چه خالیست استاد عزیزم!دکتر سیروس صبری جای خالی تو را هیچ چیز پر نمی کند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :